Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klubový Řád

 

 

Vnitřní klubový řád


 

Základní kynologické organizace č. 279 Čáslav


 


 


 

Schválen členskou schůzí dne 9. ledna 2010


 


 

Obsah:


 


 

Článek I. Orgány základní organizace


 

Článek II. Členství v organizaci


 

Článek III. Práva a povinnosti členů


 

Článek IV. Ostatní ustanovení


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Článek I.

Orgány ZKO:


 

Orgány ZKO tvoří: a) členská schůze

b) výbor ZKO

c) revizní komise


 

ad a)

Členská schůze je nejvyšší orgán ZKO. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská schůze může být svolána na návrh nejméně jedné třetiny členské základny prostřednictvím výboru ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Dále podle článku č. 24 stanov ČKS.

ad b)

Výbor ZKO je výkonným orgánem mezi členskými schůzemi. Dále podle článku č. 25 stanov ČKS. Na základě čl. 25 odst. 3 změněných stanov je volen výbor ZKO členskou schůzí na období maximálně pěti let, je nejméně tříčlenný. O počtu členů výboru ZKO rozhoduje taktéž členská schůze. Seznam členů je vyvěšen na nástěnce v klubovně.

Výbor ZKO Čáslav schválen 9.1. 2010 na členská schůzi ( počet členů výboru ZKO Čáslav na 9.

ad c)

Revizní komise se skládá nejméně ze 3 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na pět let. V případě, že poklesne počet členů v ZKO pod 30 může být zvolen pouze jeden člen – revizor. Dále podle článku č. 26 stanov ČKS.

Revizní komise zvolena z jejím předsedou na členské schůzi 9.1. 2010.


 


 


 

Článek II.

Členství v organizaci


 

Příjem členů


 

1) Členem základní kynologické organizace (dále jen ZKO) se může stát každý, kdo souhlasí s jejím posláním, stanovami ČKS a tímto řádem.

2) Výbor ZKO rozhoduje o přijímání členů na základě článku 4 odstavce 1 a 2 stanov ČKS.

3) Ten kdo přijme členství v ZKO, je povinen řídit se v plném rozsahu stanovami ČKS a tímto klubovým řádem. Této povinnosti jsou zproštěni čestní členové.

4) O přijetí člena rozhoduje výbor organizace na základě písemné přihlášky.

5) Výbor ZKO má právo vydat zamítavé rozhodnutí a člena nepřijmout. Žadatel o členství má právo se proti zamítavému rozhodnutí odvolat do 30ti dnů ode dne písemného doručení k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.

6) Přestupujícího člena nelze přijmout do ZKO bez ukončení členství výstupním razítkem předchozí ZKO.


 


 


 


 


 


 

Ukončení členství


 

Členství v ZKO je možné ukončit na základě čl. 5 odst. 1 - 4 stanov ČKS, a to:

  1. úmrtím člena

  2. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení

  3. nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu

  4. vyloučením člena


 

Vyloučení člena


 


 

Na základě čl. 5 odst. 2 stanov ČKS:


 

1) Vyloučit člena lze :

a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena svazu

b) pro opětovné porušení povinností člena svazu závažnějšího rázu

c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat

2) Člen,který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může být z ČKS vyloučen.

3) O vyloučení řádného člena ZKO rozhoduje členská schůze ZKO, jejímž je členem.

4) Zrušení členství v ZKO pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu provádí výbor ZKO.

Vyloučit člena nelze jestliže člen má uhrazenou část příspěvku.

5) Člen musí být nejméně 7 dní před konáním schůze seznámen s důvody,pro které je

jeho vyloučení navrhováno.Musí mu být dána možnost se hájit.

6) Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně

skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

7) Proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu má člen právo se odvolat postupně k vyšším

orgánům svazu,a to do 30 dnů ode dne doručení.


 


 

Článek III.

Práva a povinnosti členů


 

Práva členů


 

Člen má právo:

a) volit a být volen do orgánů ZKO, je-li starší 18ti let, hlasovat může člen starší 15 let

b) být informován o činnosti a hospodaření organizace

c) podílet se na všech činnostech organizace jako celku

d) používat prostředky, pomůcky, zařízení a majetek organizace v souladu s vnitřními pravidly organizace

e) podávat návrhy na vylepšení výcvikových pomůcek a zlepšení chodu organizace.


 

f) každý člen jako psovod má právo zúčastňovat se pravidelného výcviku se svým psem i bez něho

g) užívat všech výhod, které jako člen organizace má

h) v souvislosti s výcvikem podat stížnost instruktorovi výcviku, v případě jiné záležitosti předsedovi organizace.


 


 

Základní povinnosti člena


 

1) Dodržovat tento vnitřní řád a stanovy ČKS a plnit rozhodnutí příslušných orgánů.

2) Řádně a včas platit členské příspěvky podle zápisu z usnesení členské schůze. Tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.

3) Člen jako psovod se dostaví nejméně 10 minut před začátkem výcviku s řádně vyvenčeným psem a zajištěným bezpečnou výstrojí.

4) Vyvenčit svého psa bezpodmínečně mimo kterýkoli cvičební prostor. V případě, že pes přesto vykoná potřebu v některém z uvedených prostor, je psovod povinen bez upozornění exkrement uklidit.

5) Bezpodmínečně dodržovat po celou dobu výcvikového dne osobní kázeň, dodržovat BOZP,šetřit a chránit výcvikové nářadí a pomůcky

6) Podřídit se organizaci výcviku a příkazům výcvikáře.

7) Této povinnosti je zproštěn, uzná-li, že výcvikové metody jsou v přímém rozporu se zásadami výcviku psů, a že daná metoda nepřinese jeho psu výcvikový efekt.

8) Uhradit veškeré škody způsobené jím i jeho psem v plném rozsahu nebo následně škody odstranit.

9) Odpracovat do konce každého kalendářního roku brigádnické hodiny, jejichž počet je stanoven členskou schůzí na návrh hospodáře (minimálně 10 hodin/rok).

10) V případě, že brigády nemůže z vážných důvodů odpracovat , je povinen zaplatit za každou neodpracovanou hodinu částku, kterou stanoví členská schůze.

11) Zapůjčení pomůcek je možné jedině se souhlasem hlavního výcvikáře, hospodáře nebo předsedy ZKO.

12) Mít k dispozici po celou dobu výcviku cvičební pomůcky (doporučené jsou tyto: vodítko 4 m, vodítko 1 m, stopovací šňůru 10 m, náhubek, aport, kožený a řetízkový obojek, předměty na pachové práce, pamlsky, postroj na obrany a pachové práce.

13) Členové, kteří cvičí samostatně mimo cvičební dny jsou povinni udržovat majetek klubu v pořádku, chovat se k němu šetrně a uklidit po svém výcviku cvičební prostor.

14) Členové by měli sledovat na vývěsce u klubovny všechny zprávy a sdělení.

15) Členové provádějící nácvik s háravými fenami jsou povinni tuto skutečnost předem nahlásit výcvikáři a uposlechnout v této věci jeho pokynů.

16) V případě potřeby se před případnými závody či zkouškami podrobit přezkoušení z výkonu.

17) Předložit na žádost výcvikáře ke kontrole očkovací průkaz psa.

18) Nezúčastňovat se cvičení se psem v případě jeho nemoci.

19) Zásadně nikdy nepoužívat fyzické tresty (kopání, bití rukou, vodítkem), a to ani při individuálním výcviku v prostorách kynologického klubu.

20) Startovat na závodech, přeborech, zkouškách z výkonu či jiných sportovních akcích pořádaných cizí ZKO se souhlasem hlavního výcvikáře nebo výboru ZKO v případě, že pes nemá odpovídající výkonnost nebo jeho zdravotní stav neodpovídá zátěži závodů, zkoušky, atd..

21) Při individuálním výcvikovém plánu musí být po domluvě s hlavním výcvikářem psovod se psem minimálně 1x měsíčně přezkoušen ze získaných dovedností – poslušnost, pachové práce a obrana.


 


 


 


 

Členské příspěvky


 

Řádné členské příspěvky jsou stanoveny a schváleny v takovéto výši:

1) 1.400,- Kč ročně, splatných pololetně, a to vždy

 

- za I.pololetí běžného roku nejpozději do konce předešlého roku např. příspěvky na I.pololetí 2014 musí být uhrazeny do konce roku 2013)

- za II. pololetí nejpozději do 31. srpna běžného roku.

 

2) 800,-Kč ročně při odpracovaných minimálně 10 brigádnických hodin.

3) 200,- Kč ročně, splatných jedenkrát do roka, (tzv. udržovací příspěvek) a to nejpozději do konce

předešlého roku.

Komentář: Tyto řádné členské příspěvky platí členové po dohodě s výborem ZKO Čáslav. Jedná se o členy, kteří se z jakýchkoliv důvodů (rodinné důvody, osobní důvody, nemoc, jiné důvody) nezúčastňují po sjednanou dobu organizovaného nebo individuálního výcviku a nevyužívají tak majetek a kynologické pomůcky ZKO. V případě, že důvody k neúčasti na výcviku pominou, lze po dohodě s výborem ZKO změnit tento udržovací příspěvek opět na „aktivní“, a to počínaje následujícím měsícem po dohodě na zbytek kalendářního roku. Propočet příspěvku provádí pokladní. Splatnost změněného příspěvku je v tomto případě nejpozději do konce uvedeného následujícího měsíce. Členové, kteří platí tzv. udržovací členský příspěvek nejsou povinni odpracovat stanovený počet brigádnických hodin.

4) Členové výboru platí členské příspěvky ve výši 800,-Kč na základě usnesení členské schůze ze dne

30.11. 2013.


 

Brigádnické hodiny


 

1) V případě, že člen ZKO stanovený počet minimálních brigádnických hodin za rok neodpracuje, je povinen připlatit na členských příspěvcích částku, kterou stanoví členská schůze.

2) Jedna odpracovaná brigádnická hodina = 60,-Kč. Deset odpracovaných brigádnických hodin za rok = 600,-Kč.

3) Poplatek za brigádnické hodiny se platí zálohově předem na běžný kalendářní rok.

4) Stanovený počet odpracovaných brigádnických hodin je minimálně 10 na rok.


 

Článek IV.

Ostatní ustanovení


 

1)Za dobré výcvikové výsledky nebo za jakoukoli záslužnou činnost, která se vztahuje ke kynologii nebo k organizaci přímo má člen právo, aby mu byla veřejně udělena pochvala, popřípadě diplom nebo čestné uznání.

2)Při závažném porušení vnitřního řádu ZKO může být člen veřejně pokárán.

3)Členům se doporučuje uzavřít pojistku z důvodů případných škod způsobených psem.


 

4)Do klubovní místnosti je zakázáno vstupovat se psy. Výjimku povoluje hlavní výcvikář nebo předseda ZKO.